Vážení kolegové myslivci. Od roku 2014 je možné čerpat dotace na vypouštění zajíců. Nařízením vlády č.30/2014 ze dne 9.2.2014 byla od 1.3.2014 mimo jiné vypsána dotace na vypouštění zajíce polního. Výše dotace činí 1500Kč za každého vypuštěného zajíce. Změnou pro rok 2015 je to, že žádosti se podávají na příslušném Krajském úřadě, odbor životního prostředí, sekce lesy a myslivost, a to nejpozději do 30.9. Dotace jsou vypláceny ZPĚTNĚ za dobu 12 měsíců. To znamená, že pokud budete zajíce vypouštět v říjnu, listopadu a prosinci 2015, žádáte o dataci až v roce 2016. Jde o to, že u vypouštění zajíců musí být přítomen pracovník krajského úřadu, kterého Vám tento přidělí na dohodnutý termín. Dále dotace musí být zúčtovány ihned po 30. září, aby mohly být ještě do konce roku vyplaceny. Podmínkou pro získání dotace je vypuštění alespoň deseti zajíců a následně pak 5 let zajíce nelovit. Tiskopisy a metodickou příručku k dotacím naleznete na Rezortním portále ministerstva zemědělství www.eagri.cz – ministerstvo zemědělství – lesy – myslivost – dotace a programy - metodická příručka pro žadatele - příloha č.9

 • Příručka - Myslivost - příloha č. 9 s poučením DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 155 KB)

 • POZOR ZMĚNA! Od roku 2016 je posunut konec dotačního roku a zároveň i termín podání žádostí o dotace, již do 31. srpna.

  Administrativní záležitosti potřebné k vypouštění zajíce polního a k čerpání dotací
  1. Záměr vypouštění zajíců je třeba uvést v plánu MYSL/2 (plán chovu a lovu pro drobnou zvěř) písmeno N, řádek 014. (Odevzdat do 10.8. na ORP)
  2. O tomto záměru informovat krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, referát správy lesů a myslivosti a případně již dohodnout přibližný termín vypouštění. Ten ale upřesňujeme až později, tak aby chovatel, který zajíce přiveze, referent krajského úřadu i zástupce MS zkoordinovali svůj čas.
  3. Vlastní vypouštění zajíců probíhá za přítomnosti chovatel, zástupce krajského úřadu, který provede zápis a zástupce MS, kde jsou zajíci vypouštěni.
  4. Teprve po vypuštění zajíců do honitby se podává příslušnému krajskému úřadu žádost o dataci, jejíž přílohami jsou:
  a) Koncepce podpory zajíce polního, zpracovaný plán opatření péče o zajíce a způsob vypouštění. (Předkládám nezávazný vzor tohoto dokumentu, který by si ovšem měl každý zpracovat sám dle vlastního uvážení, praxe a podmínek obhospodařované lokality). Viz příloha.
  b) Pravomocný souhlas s dovozem živé zvěře (pouze pokud se jedná o zajíce importované z jiných zemí. Toto pak provádí krajská veterinární správa).
  c) Zápis o vypuštění potvrzený zástupcem krajského úřadu  Příloha (nezávazný vzor)
  Koncepce podpory zajíce polního, plán opatření a způsob vypouštění v roce 2016
  V českých zemích podobně jako v ostatních částech Evropy došlo v průběhu 2. 1 20. století vlivem strukturních změn v krajině způsobené intenzifikací zemědělské výroby k radikálnímu poklesu početnosti drobné zvěře vázané na agrocenózy (zajíc polní Lepus europaeus, bažant obecný Phasianus colchicus, koroptev polní Perdix perdix atd.). Analogický trend nastal v honitbě Sedlice (dále jen „honitba“), která je dlouhodobě myslivecky obhospodařována Mysliveckým sdružením Hubert Sedlice (dále jen „MS Sedlice“). Například z § 3, § 8 a § 11 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), vyplývá, že uživatel honitby by měl činit kroky, které zajistí trvale udržitelnou a reprodukce schopnou populaci v honitbě chovaných druhů. Zajíc polní náleží dle § 3 odst. 2 zákona o myslivosti mezi druhy, pro které jsou v honitbě stanovené minimální (dále jen „MSZ“) a normované stavy zvěře (dále jen „ NSZ“). Uživatel honitby je tedy povinen zajistit trvalý výskyt druhu a udržovat jeho početnost mezi MSZ a NSZ. MS Sedlice začalo od roku 2007 činit v mysliveckém managementu dlouhodobé koncepční kroky, jejichž cílem bylo do budoucna stabilizovat početnost zajíce polního v honitbě, popřípadě zvýšit jeho stavy. Snahy MS Sedlice se v rámci svých možností zaměřily na níže uvedené okruhy.
  Managementová opatření:

  1) Lov zajíce polního
  S ohledem na snahy MS Sedlice o obnovu a zvýšení populace není zajíc polní v honitbě dlouhodobě lovecky obhospodařován.
  2) Biotop
  MS Sedlice se snaží o zlepšení životních podmínek v honitbě v podobě zakládání políček pro zvěř. Cílem je eliminovat snížení potravní nabídky, popř. krytu po sklizni a zároveň diverzifikovat nabídku pěstovaných plodin. V posledních několika letech pravidelně obhospodařujeme tři políčka pro zvěř, která jsou rovněž součástí žádosti o poskytnutí příspěvku. S ohledem na souhlas a zájem vlastníků pozemků se snažíme o výsadbu plodonosných dřevin a keřů na neobdělávaných pozemcích za účelem zvýšení potravní nabídky a krytu v krajině.
  3) Eliminace predačního tlaku
  Zvýšený predační tlak způsobuje v nevhodných biotopových podmínkách zvýšený rizikový faktor pro existenci a zvýšení početnosti drobné zvěře, proto se všemi dostupnými prostředky, které vyplývají ze zákona o myslivosti, snažíme v honitbě udržovat stavy predátorů na únosné míře. V honitbě patří mezi hlavní potenciální predátory zajíce polního (zvláště mladé zvěře), u kterých je možné eliminovat predační tlak lovem: liška obecná (Vulpes vulpes), prase divoké (Sus scrofa), toulavé kočky domácí (Felis silvestris f. catus), kuna lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes foina), jezevec lesní (Meles meles), straka obecná (Pica pica), vrána obecná (Corvus corone) atd. MS Sedlice nakoupilo a instalovalo v minulosti betonové odchytové nory pro zvýšení efektivity lovu. Ovšem naším cílem není vyhubení predátorů, ale chceme zároveň zachovat všechny uvedené druhy v honitbě, neboť splňují důležitou ekosystémovou a potravně-ekologickou funkci.
  4) Vypouštění zvěře do honitby
  Posledních osm let každý rok nakupuje MS Sedlice ze svých prostředků 2-5 párů zajíce polního, které následně vypouští do honitby za účelem podpory stávající divoké populace. Vzhledem ke značné finanční náročnosti se jedná o takto malé počty. Z tohoto pohledu je velmi povzbudivé, že Ministerstvo zemědělství ČR podpořilo pokusy o obnovu volně žijící populace zajíce polního. Díky nastavené podpoře můžeme rozšířit naše úsilí a nakoupit pro zazvěřování vyšší počet zvěře. Optimálním řešením k posílení populace by bylo vypouštění mladých zajíců odchycených z divoké populace. Ovšem s ohledem na celkovou početnost zajíce na území ČR je velmi složité najít dostatek honiteb, které toto dříve běžné opatření mohou realizovat. Proto MS Sedlice nakupuje zajíce polního z umělého odchovu od Václava Němce, se sídlem Bezděkov 37, 262 42, Rožmitál pod Třemšínem, který je členem Asociace chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě. Bude se jednat o 4-5 měsíční zajíce v poměru pohlaví 1 : 1, ke kterým bylo doloženo veterinární osvědčení. Dobrý zdravotní stav nakoupených zajíců je základním předpokladem, aby se předešlo případným zdravotním problémům volně žijící populace. MS Sedlice v letošním roce vypustilo 10 ks zaječí zvěře. Zajíci byli odchováváni cca 5-6 km od místa vypuštění, proto by měli být dobře adaptováni na místní geografické a klimatické podmínky. V den vypouštění byli přivezeni od chovatele zajíci umístění jednotlivě v bednách a poté před zástupcem podacího místa vypouštěni přímo do honitby. Metoda postupné aklimatizace zvěře (např. voliéra přímo v honitbě) na místní geografické a klimatické podmínky nebyla realizována, protože zajíci byli odchováni v podstatě v místních podmínkách. K lepšímu přizpůsobení vypouštěné zvěře na podmínky volné přírody se budeme snažit pomoci atraktivnější potravní a krytovou nabídkou na políčkách pro zvěř a zvýšenou kontrolou predátorů cca měsíc od vypouštění.


  ……………………………
  Ing. Jiří Štván

  předseda MS Sedlice V Sedlici dne 30. 8. 2016

  -------------------------------------------------------------------------------------------
  UPOPOZORŇUJI, ŽE O DOTACI JE MOŽNÉ ŽÁDAT KAŽDÝ ROK!
  -------------------------------------------------------------------------------------------

   

  ZPĚT